مدیریت تحصیلی در شش گام
36 بازدید
محل ارائه: معاونت تهذیب حوزه علمیه قم-اداره مشاوره
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی